Name: Komeiji Satori
Series:Touhou
Voted For:60 times
Won WotW:0 times
Eligible After:--