Name: Tsutsukakushi Tsukiko
Series:Henneko
Voted For:112 times
Won WotW:0 times
Eligible After:--